23 กุมภาพันธ์ 2565

บริการงานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นงานประเมินความพร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ว่าองค์กรมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบบริการ

1. งานประเมินความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data Protection Act) :

ศึกษาการดำเนินงานของบริษัท และสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานในปัจจุบัน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กรในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

2. งานออกแบบกระบวนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Data Protection Act) :

ศึกษาลักษณะธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ผล และประเมินการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัท ความเสี่ยงในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และออกแบบกระบวนการดำเนินงานตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร

 

อัตราค่าบริการ

** ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร กรุณาติดต่อเพื่อประเมินราคา

 

สิ่งที่จะได้รับ

คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร, รูปเล่มรายงาน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่เตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือไม่

2. บริษัทที่ต้องการออกแบบกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ จะได้รับคำชี้แนะ รวมถึงแนวทางสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ได้รับรายงานมาตรฐาน ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับธุรกิจ

3. ได้รับคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของสัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และนำเสนอในส่วนที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข2. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ และตรวจสอบ

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?