บริการงานการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)

10 พฤษภาคม 2562

บริการงานการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)

บริการสอบทานและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของงานตรวจสอบภายใน ว่าเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามที่กำหนดไว้ภายใน โดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานและเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการประเมินผล ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีความน่าเชื่อถือ 

รูปแบบบริการ

1.ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับแนวทางและมาตรฐานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.ประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่สอดคล้องตามคำนิยามจรรยาบรรณมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน แผนงาน นโยบาย กระบวนการ แนวปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ใด ๆ ที่บังคับใช้

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และจำนวนของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1.      บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน

2.      หน่วยงานราชการ

3.      หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น

 

1.   แผนการตรวจสอบภายใน

2.   รายงานผลการตรวจสอบภายใน

 

บริการเกี่ยวข้อง                 

1. งานตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ :      นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  โทร.0 2596 0500 ต่อ 327

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?