ถึงเวลายื่น ภ.ง.ด.94 ปีภาษี 2562 

ภ.ง.ด.ตภ ปีภาษี 2562

18 เมษายน 2563

ถึงเวลายื่น ภ.ง.ด.94  ปีภาษี 2562 สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน อย่าลืมเตรียมพร้อมและยื่นตามกำหนดเวลานะครับ 

แบบ ภ.ง.ด.94  

แบบแสดงรายการเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี  สำหรับรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน  สามารถหักค่าใช้จ่ายตามจริงหรือแบบเหมาตามที่เลือก ส่วนค่าลดหย่อนสามารถหักได้ครึ่งหนึ่ง

ผู้ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 แล้วเมื่อถึงปลายปีจะต้องคำนวณภาษีเงินได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม  และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 อีกครั้ง โดยนำยอดภาษีที่ได้ชำระแล้วตามแบบ ภ.ง.ด.94 มาหักออก

 

บุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 

บุคคลธรรมดาผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) – (8)

  • มาตรา 40(5)เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินต่างๆ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น
  • มาตรา 40(6)เงินได้จากวิชาชีพอิสระ เช่น วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป์ วิศวกรรม  สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม
  • มาตรา 40(7)เงินได้จากการรับเหมาที่ต้องจัดหาสัมภาระที่สำคัญนอกเหนือจากเครื่องมือ
  • มาตรา 40(8)เงินได้ที่นอกเหนือจากเงินได้มาตรา 40(1) – (7) เช่น รายได้จากธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม ขนส่งและการอื่น

 

ช่วงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.94  

            สำหรับปีภาษี 2562  ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบพร้อมชำระเงินได้ที่ 

  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
  • ระบบอินเทอร์เน็ตที่ rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 และ www.rd.go.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?