ช็อปช่วยชาติปี 2561 …. ครม.ไฟเขียวแล้ว

ช็อปช่วยชาติปี 2561

18 เมษายน 2563

ช็อปช่วยชาติปี 2561 …. ครม.ไฟเขียวแล้ว  ลดหย่อนภาษีได้ 15,000 บาท เมื่อซื้อสินค้า 3 หมวดคือ ยางล้อ หนังสือ และสินค้า OTOP 

ช็อปช่วยชาติปี 2561  ครม. ไฟเขียวแล้ว คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ)

จากมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น จึงให้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าซื้อสินค้า 3 กลุ่มต่อไปนี้ไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้

1.สินค้าประเภทยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ และยางล้อรถจักรยาน ที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้ซื้อยางล้อดังกล่าวจากผู้ผลิตที่ซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย

หลักฐานการซื้อสินค้า :

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานของการซื้อวัตถุดิบยางจากการยางแห่งประเทศไทย

2. หนังสือ รวมถึงหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แต่ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์

หลักฐานการซื้อสินค้า :

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

3. สินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน

หลักฐานการซื้อสินค้า :

ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 

จำนวนและช่วงเวลาของโครงการ

ค่าซื้อสินค้าสามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยซื้อสินค้าระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 และสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สองปีภาษีตามที่จ่ายจริงในแต่ละปีภาษี แต่รวมกันสองปีภาษีแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

 

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 ธันวาคม 2561

  1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ….
  2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ….
  4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน  พ.ศ. 2497
  5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน                                       ก่อสร้าง พ.ศ. ….
  6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
  7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ)
  8. เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 มีนาคม 2560
  9. เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต

10.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะที่ 1)

11.เรื่อง แผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

12.เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ

13.เรื่อง  โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค

  1. เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการ ปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

15.เรื่อง การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

16.เรื่อง การขอเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

17.เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (ศปถ.)

18.เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561

19.เรื่อง ขออนุมัติดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

20.เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2561

21.เรื่อง โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร

22.เรื่อง  โครงการช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 และหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายเงิน

23.เรื่อง โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการลด   ปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562

24.เรื่อง  โครงการ/กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 มอบให้แก่ประชาชน

25.เรื่อง การจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 (มท.)

26.เรื่อง โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจัยและนวัตกรรม” บรรจุในแผนกิจกรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ (ปีพ.ศ. 2562)

27.เรื่อง ของขวัญปีใหม่มอบให้แก่ประชาชน  ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม

28.เรื่อง ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

29.เรื่อง  ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี 2562

30.เรื่อง กระทรวงพาณิชย์ส่งมอบกิจกรรมเทใจมอบความสุขเทศกาลปีใหม่ให้แก่ประชาชนปี2562

31.เรื่อง การนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่าง             ประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 4 – 7)

32.เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 4

33.เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – ลาว  ครั้งที่ 3

34.เรื่อง ขออนุมัติจัดทำและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

35.เรื่อง การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย – ลาว

36.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

37.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)

38.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

39.เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

40.เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

 

ที่มา : www.thaigov.go.th

   

 

           

 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?