จุดแตกต่างของใบกำกับภาษี แบบเต็มรูป VS แบบย่อ

29 ธันวาคม 2565

ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั่วไป

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ผู้ประกอบการจดทะเบียน  ที่ประกอบกิจการขายสินค้าในลักษณะขายปลีก หรือให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก

รายละเอียดผู้ซื้อสินค้าและบริการ

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ต้องแสดงชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้าและบริการอย่างชัดเจน

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ไม่ต้องแสดงชื่อ–สกุล ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้าและบริการ

รายละเอียดสินค้าและบริการ

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ต้องแสดงชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ชื่อ ชนิด และประเภทของสินค้าหรือบริการ สามารถแสดงเป็นรหัสสินค้าได้

จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

ต้องแยกจำนวภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากราคาสินค้าหรือบริการอย่างชัดเจน

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

มีข้อความแสดงอย่างชัดเจนว่าราคาสินค้าหรือบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Included)

การคำนวณภาษี

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สามารถนำไปคำนวณ   ออกจากภาษีขาย ในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ได้

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ไม่สามารถนำไปคำนวณออกจากภาษีขาย ในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ได้

การคำนวณภาษี

ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

สามารถนำไปคำนวณ   ออกจากภาษีขาย ในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ได้

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ไม่สามารถนำไปคำนวณออกจากภาษีขาย ในการยื่นแบบ ภ.พ.30 ได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?