ไฟเขียว กกต.เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูล

มติ ครม241018.

18 เมษายน 2563

ครม.ไฟเขียวให้ กกต.เชื่อมข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

จากเดิมสำนักงาน กกต. มีการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการระหว่างกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏภายในทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือทะเบียนประวัติสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย แต่ไม่รวมถึงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคล

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ มีมติอนุมัติให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยินยอมให้สำนักงาน กกต. เชื่อมโยงข้อมูลที่ปรากฏในทะเบียนอื่น (ภาพใบหน้าจากบัตรประจำตัวประชาชน) ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กกต. เพื่อใช้ตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือประกอบการพิจารณาสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจะไม่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจหรือนอกเหนือภารกิจ/วัตถุประสงค์ที่ร้องขอ

 

การะประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีหัวข้อการประชุมดังต่อไปนี้

 

1.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….

2.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ….

3.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ….

4.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….

5.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพื่อยกเลิกมาตรา 14 และมาตรา 41)

6.เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

7.เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ….

8.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ….

9.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

10.เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (โครงการบ้านเคหะกตัญญูคลองหลวง 1)

11.เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

12.เรื่อง  ร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน พ.ศ. ….

13.เรื่อง  ขออนุมัติการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และทบทวนการชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

 

14.เรื่อง  การประชุมใหญ่ผู้แทนผู้มีอำนาจเต็ม ปี ค.ศ. 2018 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

15.เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐรวันดา

16.เรื่อง ท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 13

17.เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรีครั้งที่ 3

18.เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐานสำหรับการประชุม Second International Conference on Primary Health Care Towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals

19.เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

20.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

21.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

22.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)

23.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

24.เรื่องแต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

25.เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

26.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27.เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

 

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/16262

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?