ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

18 เมษายน 2563

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 คือทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะประกอบด้วย 1.ทางพิเศษบูรพาวิถี และ 2.ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) โดยจะมีการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 24.00 น.

รายละเอียดของการคาดว่าจะมีปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษทั้งสองเส้นทางมีดังนี้

1) ทางพิเศษบูรพาวิถีจะมีปริมาณจราจร จำนวน 1,546,218 คัน จะทำให้ กทพ. ไม่ได้รับรายได้ประมาณ 60,364,350.- บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินจำนวน 78,347,529.- บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 27,342,855.- บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 51,004,674.- บาท รวมเป็นเงิน 78,347,529.- บาท

2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จะมีปริมาณจราจร จำนวน 2,191,752 คัน จะทำให้ กทพ. ไม่ได้รับรายได้ประมาณ 69,456,618 บาท.- แต่จะได้ประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินจำนวน 89,686,602.- บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 37,613,628.- บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 52,072,972.- บาท รวมเป็นเงิน 89,686,602.- บาท

อย่างไรก็ดีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ (VOC Saving, VOT Saving)              ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษและลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีต่อประชาชน เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐอีกด้วย

 

สรุปการประชุม ครม. วันที่ 19 เมษายน  2562  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19819

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?