ครม. เห็นชอบ พรบ. ให้ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้ห่วงห้าม

มติ ครม. สิงหาคม 2561

21 มิถุนายน 2562

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ พรบ.ป่าไม้ ให้ไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่เป็นไม้ห่วงห้าม

          ครม. อนุมัติ พรบ.ป่าไม้ ให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม สำหรับไม้ที่ขึ้นในป่าชนิดใด จะให้เป็นไม้หวงห้ามประเภทใด ให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หากผู้ใดประสงค์จะให้ออกหนังสือรับรองไม้ที่ขึ้นหรือปลูกขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ฯ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 07 สิงหาคม  2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

                  

 1. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่รำพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน และตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. …. (อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม)
 4. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่จะครบกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 5. เรื่องขออนุมัติวงเงินงบประมาณและเปลี่ยนแปลงรายการสายทางเข้าท่าอากาศยาน อู่ตะเภา – ท่าเรือจุกเสม็ดจังหวัดชลบุรี รวมทั้งยกเว้นการดำเนินการตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติ        คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ข้อ 1.6 ของกรมทางหลวง

6.เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์

 1. เรื่องขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561
 2. เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รวม 4 โครงการ
 3. เรื่องขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เพื่อทำเหมืองแร่ ของบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด และบริษัท น่ำเฮงศิลา จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี
 4. เรื่องการขอความเห็นชอบต่อพิธีสาร (ฉบับที่สอง) แก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งมูลนิธิอาเซียน
 5. เรื่องการจัดทำปฏิญญาแสดงเจตจำนงการดำเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกีว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมไทย – ตุรกี พ.ศ. 2561
 6. เรื่องขออนุมัติร่างเอกสารสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เมียนมา ครั้งที่ 9
 7. เรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 7 ของกระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนคน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง
 8. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
 9. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)
 10. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ
 11. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
 12. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน
 13. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

อ่านสรุปการประชุมรัฐมนตรีได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14420

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?