ครม.เห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

มติ ครม161018

18 เมษายน 2563

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้สร้างสรรค์ในการนำงานลิขสิทธิ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดให้คุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีและการคุ้มครองข้อมูลบริหารสิทธิที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจุบันสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกมีภาคีสมาชิกเข้าร่วมแล้ว 96 ประเทศ

นอกจากนั้นยังเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นการแก้ไขอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โดยให้การคุ้มครองงานภาพถ่ายตลอดอายุผู้สร้างสรรค์และต่อไปอีก 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย เพื่อให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก โดยกำหนดเพิ่มเติมข้อจำกัดความรับผิดของผู้ให้บริการ และกำหนดให้เฉพาะการหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีสำหรับควบคุมการเข้าถึงเป็นความผิดฐานละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี และแก้ไขข้อยกเว้นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วย  

 สรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. และการสมัครเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty)
 3. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564
 4. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12
 5. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่ 25
 6. เรื่อง ขอความเห็นชอบปฏิญญาบาลาคลาวาว่าด้วยการเสริมสร้างบทบาททางเศรษฐกิจของสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 7. เรื่อง ขออนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างครั้งที่ 2
 8. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจารวมทั้งร่างเอกสารความร่วมมือในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
 9. เรื่อง ขออนุมัติให้ความช่วยเหลือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการซ่อมแซมบูรณะความเสียหายสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คำม่วน) และสะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ –ห้วยทราย)
 10. เรื่อง การรับรองเอกสารผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับประเทศคู่เจรจา ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 11. เรื่อง การรับรองร่างปฏิญญารัฐมนตรีหัวข้อ “Navigating policy with data to leave no one behind” สำหรับการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติภายใต้เอสแคปสมัยที่ 6
 12. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 13. เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
 14. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
 15. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527
 16. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)
 17. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)
 18. เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

 

ที่มา : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/16095

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?