ครม. เห็นชอบให้ สคร. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

มติ ครม 27 มิถุนายน

10 พฤษภาคม 2562

ครม.ไฟเขียว สคร.จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนที่เหมาะสม จูงใจให้เอกชนร่วมลุงทุนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สคร. จึงจะจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ในการว่าจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และ สคร. ในการจัดทำโครงการร่วมลงทุน รวมถึงการให้มาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุน

ทั้งนี้การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะมีผลเป็นการยุบเลิกกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ภายใต้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนฯ ปี 2556

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 27 มิถุนายน มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

1.เรื่องร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2.เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

3.เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

4.เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจอด ทอดสมออยู่เป็นการประจำในน่านน้ำ ลำแม่น้ำ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือตำบลใด ๆ พ.ศ. ….

5.เรื่องร่างระเบียบว่าด้วยการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ….

6.เรื่องการเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุนส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และกองทุนส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย)

7.เรื่องโครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำเย็นสำหรับระบบปรับอากาศของอาคาร SAT-1 และโครงการก่อสร้างสายส่ง 115 kV ไปยังสวิตซ์เกียร์ (GIS) ของสถานีไฟฟ้าย่อย DCAP 2 เพื่อการจ่ายไฟฟ้าให้กับโรงผลิตน้ำเย็นโดยการซื้อไฟฟ้ามาใช้เองของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด

8.เรื่องรายงานกรณีมีผู้พลัดหลงที่วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

9.เรื่องร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (เพิ่มเติม) สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี ไทย – ปากีสถาน และ ไทย – ตุรกี

10.เรื่องขอความเห็นชอบในการจัดทำร่างความตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา

11.เรื่องร่างตราสารต่ออายุความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา

12.เรื่องร่างความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางบริหารในเรื่องทางศุลกากร

13.เรื่องท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรโดยเฉพาะอาหารฮาลาล ครั้งที่ 1

14.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)

15.เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี

16.เรื่องแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

17.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

18.เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

19.เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

20.เรื่องการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติทดแทนกรรมการที่ขอลาออกและเกษียณอายุราชการ

21.เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ (ภาคเอกชน) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

22.เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

23.เรื่องแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

24.เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง

25.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

26.เรื่องการแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้ที่  http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13388

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?