fbpx

ครม. อนุมัติมาตรการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อย

มติ ครม.

10 พฤษภาคม 2562

การประชุม ครม. มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย   

ครม. อนุมัติมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการได้แก่

1.โครงการขยายเวลาชำระหนี้ เพื่อบรรเทาและลดภาระหนี้สินของเกษตรกรและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ โดยเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จำนวน 3.81 ล้านราย จะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลาชำระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 2.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 300,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

1.เรื่องร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

2.เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ….

3.เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564

4.เรื่องขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า และกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่ายะลา และเมืองเก่านราธิวาสและแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองอู่ทองและเมืองสรรคบุรี

5.เรื่องขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย

6.เรื่องการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

7.เรื่องรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง  มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)

8.เรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร

9.เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำประจำปีงบประมาณ 2561 (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์)

10.เรื่องมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย

11.เรื่องรายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

12.เรื่องท่าทีไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3

13.เรื่องการขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 51 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

14.เรื่องการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง

15.เรื่องการให้เงินอุดหนุนแก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน    

16.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

17.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

18.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14247

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14247

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?