ครม. มีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ’

มติ ครม. 5 มิถุนายน

28 มิถุนายน 2562

ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เสนอ

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 มิถุนายน 2561  ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการ ร่าง พ.ร.บ.สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ  โดยการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาตินี้ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการประสานนโยบายและดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมทั้งดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหรือองค์กรของผู้บริโภคที่จะถูกฟ้องจากการใช้สิทธิแทนผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ เป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นอิสระ ไม่ใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการ และทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

คลิกอ่าน สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 5 มิถุนายน 2561 ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/index/23

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?