ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ใบกำกับภาษี

18 เมษายน 2563

ใบกำกับภาษี” เป็นอีกเรื่องที่หลายคนมักจะสงสัยกันบ่อยๆ นะครับ วันนี้มีจึงมีความแตกต่างของใบกำกับภาษีทั้ง 2 รูปแบบและข้อควรรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์มาฝากกันนะครับ

*ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 45)

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice)

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) เป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องจัดทำและออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้ง

เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ

ประเภทของใบกำกับภาษี

ใบกำกับภาษีมี 2 รูปแบบ ได้แก่

• ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

เอกสารอื่น ๆ ที่ถือเป็นใบกำกับภาษี โดยผู้ออกจะต้องเป็นส่วนราชการเท่านั้น คือ

•  ใบเพิ่มหนี้

• ใบลดหนี้

• ใบเสร็จรับเงิน

เปรียบเทียบใบกำกับภาษี

• ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

1.ต้องมีคำว่า “ใบกำกับภาษี” ชัดเจน

2.วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

3.เลขที่ใบกำกับภาษี

4.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ ราคา

5.ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย และชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อ

6.ราคาสินค้าบริการ ระบุราคาและ VAT แยกไว้ชัดเจน

7.ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

  • ระบุ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน
  • ระบุ สำนักงานใหญ่/สาขาที่… ของผู้ขาย
  • ระบุ สำนักงานใหญ่/สาขาที่… ของผู้ซื้อ

• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

1.ต้องมีคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ“

2.วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี

3.เลขที่ใบกำกับภาษี

4.ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ ราคา

5.ชื่อ/ชื่อย่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย

6.ราคาสินค้าบริการ ระบุยอดรวมว่าได้รวม VAT ไว้ชัดเจน

7.ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่45)

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษี

• ผู้ที่มีสิทธิในการออกใบกำกับภาษี ต้องเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ไม่สามารถนำภาษีซื้อไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เรียกว่าเป็นภาษีซื้อต้องห้าม

• หากขายสินค้าหรือให้บริการครั้งหนึ่งไม่เกิน 1,000 บาท ไม่จำเป็นต้องออกใบกำกับภาษี แต่ถ้าลูกค้าร้องขอต้องออกใบกำกับภาษีให้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?