กำหนดให้ 4 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการ

วันฉัตรมงคล

ครม.รับทราบการกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอดังนี้  1.กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลและวันหยุดราชการประจำปี  และ 2. ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี รวม 19 วัน ส่วนการกำหนดให้เป็นวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โดยที่เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม  บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์

ดังนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงเห็นควรกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล  และเป็นวันหยุดราชการประจำปี และได้จัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยให้สอดคล้องกับประกาศพระบรมราชโองการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.วันขึ้นปีใหม่1 มกราคม1 วัน
2.วันมาฆบูชาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 31 วัน
3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์6 เมษายน1 วัน
4.วันสงกรานต์13 – 15 เมษายน3 วัน
5.วันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม1 วัน
6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญรอหมายกำหนดการ1 วัน
7.วันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 61 วัน
8.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี3 มิถุนายน1 วัน
9.วันอาสาฬหบูชาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 81 วัน
10.วันเข้าพรรษาแรม 1 ค่ำ เดือน 81 วัน
11.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ             พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม1 วัน
12.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ *12 สิงหาคม1 วัน
13.วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ                   พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม1 วัน
14.วันปิยมหาราช23 ตุลาคม1 วัน
15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม1 วัน
16.วันรัฐธรรมนูญ10 ธันวาคม1 วัน
17.วันสิ้นปี31 ธันวาคม1 วัน

หมายเหตุ * สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันแม่แห่งชาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2519 เป็นต้นมา

 

อ่านสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ที่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20617 

 

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?