การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด…บัญชีลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า

14 มิถุนายน 2562

หากมีการตรวจพบว่า บัญชีลูกหนีการค้ามีข้อผิดพลาด นักบัญชีจะต้องรีบหาสาเหตุแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง


กรณีลูกหนี้การค้าในบัญชีแสดงไว้สูงเกินกว่าความเป็นจริง อาจมีสาเหตุมาจาก 
สาเหตุที่ 1  :  ไม่ตัดรายการหนี้สูญหรือตั้งค่า เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามข้อเท็จจริง

วิธีการปรับปรุงบัญชี 

การปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงินสำหรับรายการ ณ วันต้นงวด  หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น ตั้งแต่ในอดีต ซึ่งวิธีการบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มี 2 วิธี คือ

 1. วิธีตัดจำหน่ายโดยตรง 

 เดบิต กำไรสะสม (กรณีเป็นเหตุการณ์ในอดีตโดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่าย ชำระได้ตั้งแต่ในอดีต แต่ไม่ได้รับรู้หนี้สูญ)

ครดิต ลูกหนี้การค้า (ต้นงวด)

2.วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เดบิต กำไรสะสม (กรณีเป็นเหตุการณ์ในอดีตโดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่าย ชำระได้ตั้งแต่ในอดีต แต่ไม่ได้รับรู้หนี้สงสัยจะสูญ)

เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต้นงวด) (ปรับมูลค่าลูกหนี้)

การปรับปรุงในงวดปัจจุบัน (หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่า ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระได้) ซึ่งวิธีการบันทึกลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้ มี 2 วิธี คือ

วิธีตัดจำหน่ายโดยตรง

เดบิต หนี้สูญ (เป็นค่าใช้จ่ายในงวดกรณีเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่า ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระได้)           เครดิต ลูกหนี้การค้า

วิธีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ (เป็นค่าใช้จ่ายในงวดกรณีเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยมีหลักฐานข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำระได้)    เครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ปรับมูลค่าลูกหนี้)

สาเหตุที่ 2  : ไม่ตัดรายการลูกหนี้การค้าออก จากบัญชีให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง (ได้รับชำระหนี้แล้ว แต่มิได้ลงรายการให้ถูกต้อง)วิธีการปรับปรุงบัญชี
1.ปรับปรุงรายการลูกหนี้การค้าตามข้อเท็จจริง

เดบิต ธนาคาร (มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่าลูกหนี้รับชำระเงินแล้ว)

เครดิต ลูกหนี้การค้า (ปรับปรุงย้อนหลังหากเป็นการรับช าระตั้งแต่งวดก่อน)

2.หากกิจการได้รับชำระเงินแล้ว แต่กรรมการยืมเงินไปใช้ส่วนตัว

เดบิต ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ (มีหลักฐานชัดเจนแสดงว่ากรรมการยืมเงินไป)

เครดิต ลูกหนี้การค้า

 

เรื่อง : ทีมวิชาการ บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?