The Effective Leader “นำ” แบบทั้ง “งาน” และ “คน”

the effective leader

27 มิถุนายน 2562

“ผู้นำ” จะจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างไร? … นับเป็นสิ่งที่ท้าทายในยุคนี้

การจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น (Motivate and Inspire Others) นับเป็นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งของผู้นำ เพราะเมื่อผู้นำมองการณ์ไกลถึงอนาคตเอาไว้แล้ว ก็ต้องหาสมาชิกที่จะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน หากผู้นำไม่สามารถสร้างพลังให้กับทีมงานได้ อนาคตที่วาดไว้ก็คงเป็นไปได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ ผู้นำที่ดีจึงต้องรู้จักศิลปะในการสร้างแรงจูงใจ และต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานหรือพนักงานคนสำคัญ ดังนี้

  • สื่อสารเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ผู้นำต้องมีความสามารถที่จะสื่อสาร มีเทคนิคในการสื่อความ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายที่วาดฝันไว้ให้กับทีมงานได้เข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนด้วยกัน ภาพเป้าหมายที่ทีมงานมองเห็นเหมือนกันนั้น จะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิด Focus ของทีมงานที่ดี และสามารถสร้างแรงจูงใจ สร้างพลังร่วมของทีมงาน เพื่อไปสู่เป้าหมายด้วยกัน
  • รู้จักเทคนิคการโน้มน้าว ผู้นำต้องเรียนรู้เทคนิคในการโน้มน้าว ทำให้ทีมงานเกิดความรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของงานที่จะทำ และทำให้แต่ละคนรู้สึกว่า ถ้างานนี้สำเร็จ ตนเองจะได้รับความยิ่งใหญ่เหล่านั้นด้วยเช่นกัน
  • ยกความดีความชอบให้กับผู้อื่น ผู้นำที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงาน ต้องเป็นคนที่ไม่รับความดีใส่ตัวเอง แต่เป็นคนที่ยกความดีความชอบทั้งปวงให้กับทีมงานและสมาชิกในทีมทุกคน ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนในการทำให้งานสำเร็จ และทำให้คนอื่นในทีมรู้สึกมีความสำคัญ
  • เป็นตัวอย่างที่ดี อีกประเด็นที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานได้ก็คือ ตัวผู้นำเองต้องมีความสามารถ เก่งในการทำงาน มีผลงานในอดีตที่ดีและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่มีความมุ่งมั่นและทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการไปสู่เป้าหมายที่ตนวางไว้ เพื่อให้ผู้ตามทุกคนเกิดการยอมรับและยกย่องในตัวผู้นำ หรือมองผู้นำว่าเป็น Role Model ของตนเองเลยทีเดียว

 

 

ที่มา : บางส่วนจากบทความ The Effective Leader “ผู้นำ” นำอย่างไรให้ได้ทั้ง “งาน” และ “คน” โดย อาจารย์ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร Column : Cover Story ติดตามบทความฉบับเต็มได้จาก… วารสาร HR Society magazine ปีที่ 16 ฉบับที่ 190 เดือนตุลาคม 2561

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?