Tag Archive for: พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ+

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

P D P A กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนกฎหมายบังคับ !+
การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+

การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
สรุป ทิศทางของผู้ประกอบการก่อนเริ่มใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล+
ประกาศที่ 015/2563 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล+
ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมกับ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act) (- PDPA -)+

ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมกับ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act) (- PDPA -)

ครม.อนุมัติขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (บางหมวด) ออกไปอีก 1 ปี+
8 ประเด็นสำคัญจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล+

8 ประเด็นสำคัญจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?