Tag Archive for: พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทำได้ไหม? ถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่+

ทำได้ไหม? ถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่

รู้หรือไม่…กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีขอบเขตการใช้บังคับ และข้อยกเว้นอย่างไร?+
ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพนักงานหรือผู้มาติดต่อองค์กรอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงผิดกฎหมาย PDPA+

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพนักงานหรือผู้มาติดต่อองค์กรอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงผิดกฎหมาย PDPA

นายจ้าง และ HR ควรรู้! แนวทางจัดการเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน+

นายจ้าง และ HR ควรรู้! แนวทางจัดการเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

7 เรื่องเตรียมพร้อม ก่อนปรับองค์กรตอบรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)+

7 เรื่องเตรียมพร้อม ก่อนปรับองค์กรตอบรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ+
PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนกฎหมายบังคับ !+
การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
สรุป ทิศทางของผู้ประกอบการก่อนเริ่มใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?