Tag Archive for: พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพนักงานหรือผู้มาติดต่อองค์กรอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงผิดกฎหมาย PDPA+

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลพนักงานหรือผู้มาติดต่อองค์กรอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงผิดกฎหมาย PDPA

นายจ้าง และ HR ควรรู้! แนวทางจัดการเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน+

นายจ้าง และ HR ควรรู้! แนวทางจัดการเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

7 เรื่องเตรียมพร้อม ก่อนปรับองค์กรตอบรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)+

7 เรื่องเตรียมพร้อม ก่อนปรับองค์กรตอบรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ+

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมตัวล่วงหน้า ก่อนกฎหมายบังคับ !+
การบริหารความเสี่ยงองค์กร “ในมุมความเสี่ยงของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท โดย ดร.ปริญญา หอมเอนก+
สรุป ทิศทางของผู้ประกอบการก่อนเริ่มใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล+
ประกาศที่ 015/2563 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล+
ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมกับ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act) (- PDPA -)+

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?