Tag Archive for: การบัญชี

รู้จักค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย+

รู้จักค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย

“มูลค่ายุติธรรม” กับงบการเงิน+

“มูลค่ายุติธรรม” กับงบการเงิน

โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย (ของนักบัญชี)+

โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย (ของนักบัญชี)

คำยืนยันจากบุคคลภายนอก (หลักฐานในการตรวจสอบบัญชี)+
การรับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน  (Recognition of Exchange)   +

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?