25 ตุลาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นของนักวิชาชีพบัญชีต่อระบบ e-Withholding Tax

ภายใต้วิถีใหม่ New normal ทำให้ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปพร้อมกันรวมถึงกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้มีการเสนอบริการรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เสียภาษีในยุค New normal บริการ e-withholding tax เป็นหนึ่งในบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียวโดยผ่านธนาคารซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ

ประเด็นคำถาม นักวิชาชีพบัญชีซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย มีความเห็นอย่างไรกับระบบ e-withholding tax

● ผลสำรวจ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 จำนวนผู้ทำสำรวจทั้งสิ้น 305 ราย

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม

Slide7
Slide2
Slide3

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?