24 พฤษภาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการขยายเวลายื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ โดยในหลายภาคส่วนเสนอให้มีขยายระยะเวลาในการการยื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563

ประเด็นคำถามคือ ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการขยายระยะเวลาในการการยื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563

 

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้ทำบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และเจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 23 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?