ขยายเวลาลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน สปก. ออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลดหย่อนค่าธรรมเนียม

18 เมษายน 2563

ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.  ตามอัตราการเรียกเก็บค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการจัดที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินโดยการเช่าซื้อ เมื่อเกษตรกรได้ชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน ส.ป.ก.  จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่เกษตรกร  โดยการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เกษตรกรดังกล่าวจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กรมที่ดินกำหนด ซึ่งเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ ส.ป.ก. จึงเสนอมาตรการในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เหลือในอัตราร้อยละ 0.01 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์  จากปกติจะเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 1 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์

ปัจจุบันประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเป็นพิเศษ  ตามประมวลกฎหมายที่ดิน  สำหรับกรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่ามาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมฯ ตามประกาศดังกล่าวยังมีความจำเป็นต่อการดำเนินการของ ส.ป.ก. จึงขอขยายกำหนดเวลาใช้บังคับออกไปอีกจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการลดภาระในการชำระค่าธรรมเนียมฯ  ให้แก่เกษตรกรที่ยังมิได้โอนกรรมสิทธิ์และสนับสนุนการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดิน

 

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 19 พฤศจิกายน 2562 : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24674

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?