01 ธันวาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

มาตรการบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ฝึกหัดงาน และนิติบุคคล จากกรอบระยะเวลาเดิมตามกฎหมาย ขยายระยะเวลาใหม่ตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ออกไปอีก 90 วัน

ประเด็นคำถามคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบหรือไม่ว่ามีการประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก แล้วคิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว

Slide20
Slide22
Slide21

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?