01 ธันวาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก Covid-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีแจ้งขยายระยะเวลาการดำเนินการด้านงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ผู้ฝึกหัดงาน และนิติบุคคล จากกรอบระยะเวลาเดิมตามกฎหมาย ขยายระยะเวลาใหม่ตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ออกไปอีก 90 วัน

ประเด็นคำถามคือ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทราบหรือไม่ว่ามีการประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก แล้วคิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการช่วยเหลือดังกล่าว

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1 – 30 ธันวาคม 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?