19 ตุลาคม 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing

เนื่องด้วยกรมสรรพากร ได้ยกระดับการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New e–Filing) ในการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.64 เป็นต้นไป

ประเด็นคำถามคือ นักวิชาชีพบัญชีพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ New e-Filing หรือไม่

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 18 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?