7 ข้อมูลสำคัญที่ “เว็บไซต์” บริษัทมหาชนต้องมี

7 ข้อมูลสำคัญที่ “เว็บไซต์” บริษัทมหาชนต้องมี

03 ธันวาคม 2562

บริษัทมหาชน คือ? และข้อมูลมีความสำคัญอย่างไร?

บริษัท มหาชน คือ บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถนำหุ้นจำนวนหนึ่งของบริษัทออกจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปได้ และผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นที่ถืออยู่ให้ผู้อื่นได้ผ่านการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์
บริษัทมหาชนจึงมีลูกค้าเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทมหาชนจึงมีความสำคัญ ถูกต้อง ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าใช้งาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน รวมถึงเกิดความเชื่อถือในองค์กรเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ระบบที่ควรมี

• ระบบนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

ระบบที่เผยแพร่ข้อมูลสำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้ในการดูข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับ Corporate เว็บไซต์ได้

• ระบบดาวน์โหลด – แนบไฟล์

มีการเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้ามาใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ มาใช้งานได้สะดวก

• ระบบแชร์ข้อมูลข่าวสารและบทความ

ผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น E-mail, Facebook, Line, Twitter เป็นต้น

• ระบบค้นหา

ข้อมูล บาทความ ข่าวสารต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์รวดเร็วและสะดวก

ข้อมูลเว็บไซต์ที่ต้องมี

บริษัทต้องการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือและทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหัวข้อหลักและข้อมูลประกอบในแต่ส่วนดังต่อไปนี้

• หัวข้อหลัก : ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลประกอบ :

 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

• หัวข้อหลัก : ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลประกอบ :

 ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 งบการเงิน
 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

• หัวข้อหลัก : ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลประกอบ :

 ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
 โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
 การประชุมผู้ถือหุ้น
 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• หัวข้อหลัก : ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลประกอบ :

 กราฟราคาหลักทรัพย์
 ราคาย้อนหลัง
 เครื่องคำนวณการลงทุน

• หัวข้อหลัก : ห้องข่าว

ข้อมูลประกอบ :

 ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

• หัวข้อหลัก : เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลประกอบ :

 แบบรายงาน 56-1
 รายงานประจำปี

• หัวข้อหลัก : สอบถามข้อมูล

ข้อมูลประกอบ :

 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 อีเมลรับข่าวสาร
 Investor Kits (รวมไฟล์)
 ช่องทางการร้องเรียน

7 ข้อมูลสำคัญที่ “เว็บไซต์” บริษัทมหาชนต้องมี

 

ปรึกษาเรื่องการทำเว็บไซต์กับผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด
ผู้ให้บริการด้านเว็บไซต์และไอทีครบวงจร
ในเครือบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

โทร. 02-555-0999
อีเมล : contact@ditc.co.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?