5 เรื่องต้องรู้ก่อนยื่น ภ.ง.ด. 51 

ภงด.51

05 มิถุนายน 2562

หากธุรกิจของคุณจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นั่นถือว่าเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีปีละ 2 ครั้งคือ ช่วงกลางปียื่นแบบ ภ.ง.ด.51 และช่วงปลายปียื่นแบบ ภ.ง.ด.50 โดยการนำรายได้มาหักรายจ่าย ค่าลดหย่อนเพื่อคำนวณกำไรสุทธิ และนำมาเสียภาษีตามอัตราที่กฎหมายกำหนด  

และนี่คือเรื่องที่ต้องรู้ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51

1.กำหนดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51

นิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีเงินได้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – สิ้นสุด 31 ธ.ค.)  แต่ถ้ากำหนดยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต สามารถยื่นได้ภายใน วันที่ 8 กันยายน 2560

2.อัตราคำนวณภาษี

อัตราคำนวณภาษี

1.กรณีนิติบุคคลทั่วไป เสียภาษีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ

2.กรณีลดอัตราภาษี ซึ่งทั้งหมดอยู่ 9 ประเภท แต่ที่มีการยกเว้นภาษีหากกำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท มีดังนี้

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท ต่อเนื่อง ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 เป็นต้นมา สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 530) แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 583) และ พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 603) ให้ใช้อัตราภาษีดังนี้

กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี  

                                       กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท เสียภาษีร้อยละ 15

                                       กำไรสุทธิเกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป เสียภาษีร้อยละ 20 

                        • กิจการ SMEs ที่จดแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียวที่มีคุณสมบัติ ตาม พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 595) ให้ใช้อัตราภาษีดังนี้

กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 บาท ยกเว้นภาษี  

                                       กำไรสุทธิเกิน 300,000 บาท ขึ้นไปเสียภาษีร้อยละ 10 

3.วิธีคำนวณกำไรสุทธิ

การคำนวณกำไรสุทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลทำได้  2 วิธีคือ

1.  กึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิ ใช้กับ บริษัทฯ ทั่วไป

2.  กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือนแรก  ใช้กับ….

• บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ไม่ต้องแนบงบแสดงสถานะทางการเงิน และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

• บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามประกาศอธิบดีกรมกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฯ ตามมาตรา 67 ทวิ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องมีการแนบงบแสดงสถานะทางการเงินและหนังสือของผู้สอบทานงบแสดงสถานะทางการเงินด้วย

4.ผลหากไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 หรือยื่นช้า 

• หากมีภาษีต้องเสีย ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20

• หากไม่มีภาษีต้องเสีย ต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท

5.หากคำนวณและชำระภาษีผิด 

• กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิ  แล้วแสดงประมาณการกำไรสุทธิ ขาดเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด

• กรณียื่นแบบและชำระภาษีจากกำไรสุทธิจริง แล้วแสดงรายการและชำระภาษีไม่ถูกต้องโดยไม่มีเหตุอันควรทำให้ชำระภาษีขาดไป ต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของภาษีที่ชำระไว้ขาด
หากบริษัทของใครยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ยังพอมีเวลา รีบดำเนินการก่อนที่จะถูกปรับต้องเสียเงินเพิ่มอีกโดยใช่เหตุนะครับ  สำหรับบริษัทหรือองค์กรใดที่อยากได้คำแนะนำหรือที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีจากผู้เชี่ยวชาญของ’ธรรมนิติ’  สามารถติดต่อมาได้ที่ ฝ่ายการตลาด คุณกัญทิมา โทร. 02 596 0500 ต่อ 327

+++++++++++++++++++++++++
ข้อมูลเพิ่มเติม  ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/308.0.html  ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ออนไลน์   https://rdserver.rd.go.th/publish/index.php?page=taxonline&type=pnd51

 

เรื่่อง : กองบรรณาธิการ www.dharmnitico..th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?