“ธรรมนิติ” ออกมติช่วยเหลือสังคมและปวงพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

10 พฤษภาคม 2562

จากสถานการณ์น้ำท่วม นายไพศาล พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ เครือธรรมนิติ เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการ ลงมติให้การช่วยเหลือสังคมและพนักงานที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมประกาศให้สำนักงานซอยวัดประดู่ บางโพ เป็นที่พักพิงของพนักงานและครอบครัว

นายไพศาล พืชมงคล เปิดเผยว่าคณะกรรมการจัดการเครือธรรมนิติ มีมติดังนี้

1. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 500,000 บาทแก่มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก โดยมอบให้นายอนุรักษ์ แช่มปรีชา กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 5 รับผิดชอบดำเนินการ

2. ให้การช่วยเหลือพนักงานในเครือธรรมนิติที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านที่อาศัยของตนจากบริษัทที่สังกัด คนละ 5,000 บาท ในกรณีเป็นพนักงานทั้งสามีภรรยา ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียงคนเดียว โดยให้กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการที่รับผิดชอบบริษัทนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้การช่วยเหลือ

3. อนุมัติเงินกู้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองที่ถูกน้ำท่วม คนละไม่เกิน 50,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยเท่ากับอัตราเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ โดยให้กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการที่รับผิดชอบบริษัทนั้น ๆ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้การช่วยเหลือ

รายละเอียดให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการจัดการ เครือธรรมนิติ

และในวันนี้ สำนักกรรมการจัดการได้ออกประกาศที่ 4/2554 เรื่อง ให้เปิดที่พักพิงสำหรับพนักงานและครอบครัวที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยให้ใช้อาคารที่ซอยวัดประดู่ บางโพ โดยให้พนักงานหญิงพักชั้น 4 พนักงานชายพักชั้น 3 ในความดูแลรับผิดชอบของฝ่ายอำนวยการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?