แนะวิธีคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

โปรแกรมคำนวณภาษี

12 ตุลาคม 2563

นอกจากจะแนะนำขั้นตอนในการคำนวณภาษีบุุคคลธรรมดาแล้ว เรายังมีโปรแกรมคำนวณภาษีเบื้องต้นที่จะช่วยคุณวางแผนและลดความกังวลเรื่องภาษีมาฝากด้วยครับ

ใกล้สิ้นปีแบบนี้ถึงเวลาต้องเตรียมตัวเรื่องของภาษีบุคคลธรรมดากันอีกแล้ว หลายๆ คนบวกลบคิดภาษีเองด้วยความคล่องแคล่ว แต่ถ้าไม่ถนัดเรามีโปรแกรมคำนวณภาษีเบื้องต้นที่จะช่วยคุณวางแผนและลดความกังวลเรื่องภาษีไปได้ครับ

คำนวณภาษี

สามารถคลิกไปใช้โปรแกรมคำนวณภาษีเบื้องต้นได้ที่  http://dhg.ditc.cloudtax/

 

มารู้จักวิธีคำนวณภาษี

การคำนวณภาษีมี 3 ขั้นตอนสำคัญคือ 

ขั้นตอนที่ 1 : รวมเงินได้พึงประเมิน (มาตรา 40 (1-8)) ประจำปี – ค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนที่ 2 : นำเงินได้ที่ลบค่าใช้จ่ายค่าแล้ว – ค่าลดหย่อนต่างๆ  = เงินได้สุทธิ

ขั้นตอนที่ 3 : นำเงินได้สุทธิ มาเทียบกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วคำนวณผล = ภาษีที่ต้องชำระประจำปี

 

1.เงินได้ทั้ง 8 ประเภท และการหักค่าใช้จ่าย

เงินพึงประเมินทั้ง 8 ประเภท (ตามมาตรา 40 (1) – (8) มีการหักค่าใช้จ่ายในอัตราแตกต่างกัน และมี 2 วิธีให้เลือกใช้

1.หักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 

2.หักค่าใช้จ่ายตามจริง

 

เงินพึงประเมินทั้ง 8 ประเภท

เงินได้ประเภทที่ 1 : เงินได้จากการจ้างแรงงาน  

เงินได้ประเภทที่ 2 : เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม โบนัส

หักค่าใช้จ่ายเหมา 50 % แต่ไม่เกิน  100,000 บาท หากมีเงินได้ประเภท 1 และ 2 ให้นำมารวมกันแล้วหักค่าใช้จ่ายเหมา 50 % แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน  100,000 บาท

ผู้ที่มีเงินได้เฉพาะประเภทที่ 1 ยื่น ภ.ด.ง.  91

 

เงินได้ประเภทที่ 3ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

หักตามจริง หรือหักค่าใช้จ่ายเหมา 50 % แต่ไม่เกิน  100,000 บาท

เงินได้ประเภทที่ : ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร   เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ เป็นต้น

หักค่าใช้จ่ายไม่ได้

เงินได้ประเภทที่ 5 : เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน เงินหรือประโยชน์อย่างอื่น

หักตามจริง หรือหักค่าใช้จ่ายเหมา 10 – 30 % ขึ้นอยู่ประเภททรัพย์สิน
เงินได้ประเภทที่ 6 : เงินได้จากวิชาชีพอิสระ  

หักตามจริง หรือหักค่าใช้จ่ายเหมา 30 และ 60 %

เงินได้ประเภทที่ : เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระ ในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 

หักตามจริง หรือหักค่าใช้จ่ายเหมา 60 %

เงินได้ประเภทที่ 8 : เงินอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7

หักตามจริง หรือหักค่าใช้จ่ายเหมา 40 และ 60 %

ผู้ที่มีเงินได้อื่นๆ ร่วมด้วยคือประเภทที่ 1 – 8  ยื่น ภ.ด.ง.  90

 

2.ค่าลดหย่อนและยกเว้น

หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว  ให้นำค่าลดหย่อนและยกเว้นมาหักจากเงินได้ โดยมีการลดหย่อนอยู่ดังต่อไปนี้

 

ผู้มีเงินได้และครอบครัว

1.ผู้มีเงินได้          

ลดหย่อนได้ 60,000   บาท

 1. คู่สมรส
 • ค่าลดหย่อนคู่สมรส หากไม่มีเงินได้ลดหย่อนได้ 60,000 บาท แต่ถ้ามีเงินได้ทั้งคู่ ให้หักลดหย่อนรวมกันได้ไม่เกิน 120,000  บาท
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตคู่สมรสที่อายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไป สำหรับคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

3.บุตร

 • ค่าลดหย่อนบุตรและบุตรบุญธรรม ลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท โดยหากเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวน แต่หากนำบุตรบุญธรรมมารวมลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน
 • ค่าคลอดบุตร นำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 60,000 บาท

 

3.บิดามารดา

 • ค่าอุปการะบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส นำมาลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้และคู่สมรส นำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องบิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาท

 

 1. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือทุพพลภาพ
 • ลดหย่อนได้คนละ 60,000   บาท

 

ค่าลดหย่อนอื่นๆ ของผู้มีเงินได้

5.ค่าเบี้ยประกันของผู้มีเงินได้

 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตอายุกรมธรรม์ 10 ปีขึ้นไปของผู้มีเงินได้ นำลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันสุขภาพผู้มีเงินได้ นำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ทั้ง 2 ประเภทเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

 

 1. 6. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 •  ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง

 

 1. เงินซื้อกองทุนรวมระยะยาว LTF
 • นำมาลดหย่อนได้ 15 % ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

 

 1. การออมเงิน
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำมาลดหย่อนได้ 15 % ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF นำมาลดหย่อนได้ 15 % ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • เงินสะสมกองทุนการอออมแห่งชาติ นำลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ นำมาลดหย่อนได้ 15 % ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
 • ทั้ง 4 ประเภทเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

 

 1. ดอกเบี้ยซื้อบ้าน
 • ดอกเบี้ยที่จ่ายให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อสร้าวที่อยู่อาศัย นำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท

 

 1. โครงการพิเศษอื่นๆ
 • โครงการบ้านหลังแรก นำมาลดหย่อนได้ 20% ของราคาบ้านที่ซื้อ โดยจะเฉลี่ยใช้สิทธิเท่าๆ กันเป็นเวลา 5 ปี (เริ่มใช้ ปี 2558-2559)
 • โครงการเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด นำมาลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต สำหรับเงินได้ประเภทที่ 5-8 คือ ค่าเช่า ค่าวิชาชีพอิสระ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรง-ค่าของและเงินได้การประกอบธุรกิจอื่นๆ สามารถนำมาใช้เป็นค่าลดหย่อนเพิ่มได้อีก 1 เท่าของที่จ่ายจริง 
 • ค่าสนับสนุนพรรคการเมือง ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท
 • โครงการช็อปช่วยชาติ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เพียง 3 หมวดสินค้า คือ ยางล้อรถ หนังสือ และสินค้า OTOP ได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

 

9.บริจาค

 • เงินบริจาคทั่วไป หักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกิน10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
 • เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน10 % ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

 

3.นำเงินได้สุทธิ มาเทียบกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หลังจากนำเงินได้พึงประเมิน (มาตรา 40 (1-8)) ประจำปี – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

และได้เงินสุทธิเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไปให้นำเงินได้สุทธิ มาเทียบกับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา =ภาษีที่ต้องชำระประจำปี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

ตารางอัตราภาษี

ที่มา : http://www.rd.go.th/publish/59670.0.html

 

และนี่คือ 3 ขั้นตอนสำคัญในการคำนวณภาษี ที่คุณคำนวณเองได้ แต่ถ้าอยากนอกเหนือจากนั้นสามารถใช้โปรแกรมคำนวณภาษีเบื้องต้นได้ เพียงคลิกไปได้ที่  http://dhg.ditc.cloudtax/  ครับ 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?