เห็นชอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มติ ครม180918

28 มิถุนายน 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีผู้รายได้น้อยได้ชำระ          

สำหรับมาตรการนี้จะเป็นการชดเชยเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากร้านธงฟ้า ประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ผ่านเครื่อง EDC ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562  โดยจากภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 จะกันไว้ร้อยละ 1 เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนที่เหลือร้อยละ 5 เพื่อการจ่ายจะคืนให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอีกร้อยละ 1 เพื่อการออม โดยเงินชดเชยทั้ง 2 ส่วนเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ….
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ….
 3. เรื่อง มาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มีผู้รายได้น้อยได้ชำระ
 4. เรื่อง ขออนุมัติผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จำนวน 2 ชุด
 5. เรื่อง ขอความเห็นชอบและลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ 8 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
 6. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์
 7. เรื่องร่างปฏิญญาสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018  
 8. เรื่อง การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมNelson Mandela Peace         Summit ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 73 
 9. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
 10. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 11. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

12.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

13.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14.เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทน ประธานกรรมการผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง

 

อ่านสรุป มติคณะรัฐมนตรีได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/15310 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?