สัญญาเช่า-ซื้อ ใหม่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ลดต้น ลดดอก เริ่มปีหน้า

08 พฤศจิกายน 2565

สัญญาเช่า-ซื้อ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ใหม่ลดต้น ลดดอก เริ่มปีหน้า

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565
กำหนดสินเชื่อเช่าซื้อ ในลักษณะของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นคงเหลือในแต่ละงวดตามกลไกตลาด

* ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 มาตรา 341
** พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14

โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี ดังนี้

  • กรณีรถยนต์ใหม่ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 ต่อปี
  • กรณีรถยนต์ใช้แล้ว ต้องไม่เกิน ร้อยละ 15 ต่อปี
  • กรณีรถจักรยานยนต์ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 23 ต่อปี

ถ้าผู้เช่าซื้อ ผิดนัดชำระ 3 งวดติด และผู้ให้เช่าซื้อ มีหนังสือ บอกกล่าวผู้เช่าซื้อ ให้ใช้ค่าเช่าซื้อรายงวดที่ค้างภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลย ไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้

กฎหมายจราจรใหม่

จับมือถือ โทรคุย สัมผัส แชท ขณะขับรถ
มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

แต่ใช้อุปกรณ์ไร้สายหรือเปิดลำโพงได้

มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 7 ต.ค. 65

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?