รู้จักบริการงานเงินเดือน

บริการจัดทำงานเงินเดือน

21 มิถุนายน 2562

บริการงานเดือน ทางเลือกช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการขององค์กร

การจัดการเรื่องเงินเดือนของพนักงานในองค์กร เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทที่จะต้องถูกต้องแม่นยำ รวมถึงต้องรักษาความลับเรื่องเงินเดือนได้อย่างดี  เพื่อลดความยุ่งยากในเรื่องนี้ หลายๆ องค์กรจึงนิยมใช้บริการจัดทำเงินเดือนจากบริษัทที่เป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้มาดำเนินการให้ ส่วนบริการนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง เรามีรายละเอียดมาฝากกันแล้วครับ

บริการจัดทำเงินเดือนคืออะไร

บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsource) คือ การให้บริการ Outsource ด้านบุคคลสำหรับองค์กร ครอบคลุมในเรื่องการจัดทำเงินเดือนให้กับพนักงานในบริษัทของลูกค้า รวมถึงการดำเนินการทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการจัดการงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดทำเงินเดือนจะใช้โปรแกรมที่มีระบบคำนวณที่แม่นยำ และมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่ Update และได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ส่งมอบเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการเลือกใช้บริการจัดทำเงินเดือน (Payroll Outsource)  จะช่วยลดความยุ่งยาก และลดต้นทุนการดำเนินการจัดทำเงินเดือนทั้งด้าน Software & Hardware

บริการต่าง ๆ ของการจัดทำเงินเดือน

บริการจัดทำเงินเดือน

 • การคำนวณ จัดทำรายงานข้อมูลเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนพนักงาน
 • จัดทำรายงานเพื่อจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษี ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • จัดทำรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน
 • จัดทำงานรายปี เช่น ข้อมูลรายงานเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก, จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงาน และจัดทำร่าง ภ.ง.ด.91

บริการงานบุคคล

 • บริการเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม
  • ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
  • ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
  • แจ้งเข้าและแจ้งออกจากผู้ประกันตน
  • ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม
  • ขอรับเงินชดเชย กรณีเคลมค่ารักษาพยาบาล
 • บริการเกี่ยวกับกองทุนทดแทน
  • นำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
  • ขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน

บริการจัดทำงานสิ้นปี

 • บริการกรอกและยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91
 • บริการกรอกและยื่นแบบกองทุนเงินทดแทน (กท.20)
 • บริการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • บริการตามความต้องการของลูกค้า

 

สนใจใช้บริการจัดทำเงินเดือน ของ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด คลิกดูรายละเอียดได้ที่ บริการงานเงินเดือน 

เรื่อง : ทีมวิชาการ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?