มติ ครม. : ให้ใช้ “กัญชา” มาศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้

10 พฤษภาคม 2562

นับเป็นอีกข่าวสำคํัญเกี่ยวกับการแพทย์ไทย เมื่อ ครม.มีมติ ให้ใช้ “กัญชา” มาศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 พ.ค.61 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโดยร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ที่มีประมวลกฎหมายยาเสพติด ในเรื่องการควบควบคุมยาเสพติด ดังนี้
• ให้คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่และอำนาจกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย
• แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท และแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น 4 ประเภท
• กำหนดการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์
• กำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาและควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด ให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด ในการกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย

โดยผลจากมติดังกล่าวส่งผลให้ สารเสพติดประเภท 5 อย่างกัญชา สามารถเสพและสามารถศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในมนุษย์ได้นั่นเอง

อ่าน มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤษภาคม ฉบับเต็มได้ที่  http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12251

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?