ภาษีธุรกิจออนไลน์ เรื่องสำคัญต้องรู้จัก

ภาษีธุรกิจออนไลน์

18 เมษายน 2563

ภาษีธุรกิจออนไลน์ สำหรับผู้สนใจทำธุรกิจออนไลน์ นอกจากวางแผนด้านธุรกิจและการตลาดแล้ว อย่าลืมเตรียมพร้อมเรื่อง ‘ภาษี’

‘ภาษีธุรกิจออนไลน์’ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้จักนั้น มี 2 ภาษีที่สำคัญคือ

1.ภาษีเงินได้

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

1.ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้กลุ่มนี้จะเสียแบบใดขึ้นอยู่กับว่า ธุรกิจออนไลน์นั้นทำในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งส่งผลให้ผู้ทำธุรกิจออนไลน์ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบนั้น

ทำธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา :  เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะนำเงินได้พึงประเมินมาหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แล้วเหลือเป็น ‘เงินได้สุทธิ’  เพื่อมาคำนวณภาษี ในแบบอัตราก้าวหน้า ตั้งแต่ 5-35 %

สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์จัดอยู่ในเงินได้ประเภทที่ 8 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามจริง หรือหักแบบเหมาได้ 60 %

 

ทำธุรกิจในนามนิติบุคคล :  ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย โดยจะคำนวณ ‘กำไรสุทธิ’ จากรายได้ที่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีอัตราภาษีตั้งแต่ 15-20 %

 

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบกิจการว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายรับเกิน

เมื่อขึ้นทะเบียนเรียบร้อย ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องดำเนินการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน อาทิ เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ออกใบกำกับภาษี จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.rd.go.th/publish/286.0.html 

เรื่องโดย กองบรรณาธิการ www. dharmniti.co.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?