บริจาคให้กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม รับยกเว้นภาษี 2 เท่า

บริจาคกองทุนวิจัยลดหย่อนภาษี

18 มิถุนายน 2562

ข่าวดีสำหรับผู้ที่บริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม จะได้รับยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล 2 เท่า!

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม รวม 4 กองทุน ได้แก่

1.กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.กองทุนสนับสนุนการวิจัย

3.กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา

4.กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข

ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

  • ระยะเวลา  เป็นการบริจาคตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
  • บุคคลธรรมดา ให้หักลดหย่อนได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใชจ่ายและหักลดหย่อนอื่น ๆ แล้ว
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้หักรายจ่ายได้เป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใชจ่ายเพื่อสนับสนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายที่กำหนดแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา

 มาตรการนี้ถือเป็นนโยบายที่สนับสนุนงานวิจัยของบ้านเรา ซึ่งผู้บริจาคสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยนะครับ  

 

ที่มา : http://www.thaigov.go.th  และ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) กรมสรรพากร   

เรื่อง :  กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?