07 กรกฎาคม 2563

บริการตรวจนับทรัพย์สิน

เป็นการให้ความเชื่อมั่นว่า ทรัพย์สินตามรายการที่ตกลงร่วมกันมีตัวตนอยู่จริง สามารถก่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม

 

รูปแบบบริการ

1. จัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบผลการตรวจนับทรัพย์สินถาวรกับทะเบียนทรัพย์สิน

2. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

3. รายงานข้อสังเกต หรือประเด็นปัญหาจากการตรวจนับทรัพย์สิน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

4. เข้าร่วมประชุมหารือ สำหรับผลของการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจนับทรัพย์สิน

 

อัตราค่าบริการ

** ขึ้นอยู่กับปริมาณทรัพย์สินและสถานที่ตั้งทรัพย์สิน

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานสรุปข้อสังเกตที่พบจากการตรวจนับทรัพย์สิน 1 ฉบับ และทะเบียนทรัพย์สินพร้อมรูปถ่าย1 เล่มพร้อมไฟล์ Excel (หากทางบริษัทจัดเตรียมรหัสทรัพย์สินไว้ สามารถติดรหัสทรัพย์สินให้ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม)

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมสำหรับประกอบการจัดทำเสนอบริการ
บริษัทฯ ที่ไม่มีการตรวจนับทรัพย์สินเป็นระยะเวลานาน และระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินไม่เพียงพอ

1. ทราบจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่จริง

2. ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการดูแลทรัพย์สิน

1. ทะเบียนทรัพย์สิน รายการทางบัญชี  เกี่ยวกับทรัพย์สิน นโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน

2. ผู้รับผิดชอบในการนำตรวจนับทรัพย์สิน


บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?