fbpx

บริการงานตรวจนับทรัพย์สิน

บริการงานตรวจนับทรัพย์สิน คือการตรวจนับว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง มีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม และนำรายการทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

บริการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อให้ทราบว่าทรัพย์สินตามรายการที่ตกลงร่วมกันมีตัวตนอยู่จริง สามารถก่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม และนำรายการทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดมาจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

รูปแบบบริการ

  1. จัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบผลการตรวจนับทรัพย์สินถาวรกับทะเบียนทรัพย์สิน
  2. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล
  3. รายงานข้อสังเกต หรือประเด็นปัญหาจากการตรวจนับทรัพย์สิน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
  4. เข้าร่วมประชุมหารือ สำหรับผลของการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของงานตรวจนับทรัพย์สิน

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนทรัพย์สินและจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานสรุปผลข้อสังเกตและเป็นปัญหาจากการตรวจนับทรัพย์สิน 1 ฉบับ และทะเบียนทรัพย์สินพร้อมรูปถ่ายฉบับปรับปรุง (หากทางบริษัทจัดเตรียมรหัสทรัพย์สินไว้ให้ สามารถติดรหัสทรัพย์สินให้ได้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม แต่ถ้าหากให้ธรรมนิติจัดเตรียมรหัสทรัพย์สินเองจะมีค่าบริการเพิ่ม)

บริการนี้เหมาะสำหรับข้อดีสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
บริษัทฯ ที่ต้องการทราบปริมาณทรัพย์สิน และการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี

1. ทราบจำนวนทรัพย์สินที่แท้จริง

2. ปรับปรุงกระบวนการควบคุมทรัพย์สิน

ทะเบียนทรัพย์สิน รายการทางบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สิน นโยบายข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สิน ผู้รับผิดชอบในการนำตรวจนับ

 

บริการเกี่ยวข้อง

  1. งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ :  นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?