ข้อคิดการทำงานของนัก HR จากมุมมองของคุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ

HR

28 มิถุนายน 2562

บางคนอาจจะยังมองว่างาน HR เป็นงานแบบธุรการ ทั้งที่ ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว ผู้ที่ทำงานด้าน HR ควรมีความภาคภูมิใจในงานที่ตัวเองทำ ว่าสามารถสร้างประโยชน์ต่อองค์กร  และส่งต่อไปถึงชุมชนและสังคมได้

• มองเห็นคุณค่าในงานของตัวเอง บางคนอาจจะยังมองว่างาน HR เป็นงานแม่บ้านหรืองานธุรการ ทั้งที่จริงๆ ยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว และเช่นเดียวกัน เมื่อนัก HR มองเห็นคุณค่าในงานของตัวเองแล้ว ก็จะต้องทำงานออกมาให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นด้วย รวมถึงควรมีความภาคภูมิใจว่างานที่ตัวเองทำนั้นมีประโยชน์ต่อองค์กร และส่งต่อไปถึงชุมชนและสังคมได้

• เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติธุรกิจ  ต้องเข้าใจวงจรธุรกิจว่ามีขึ้นมีลง พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายเพื่อช่วยสร้างการเติบโตของธุรกิจไปด้วยกัน

• เป็นผู้ที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวตลอดเวลา เพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะโลกธุรกิจมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามากระทบได้เสมอ  จึงต้องพร้อมปรับไปตามสถานการณ์

• ต้องสามารถผสมผสานและบูรณาการทุกระบบขององค์กรเข้าด้วยกัน เพราะระบบงาน HR กับระบบธุรกิจนั้นต้องไปด้วยกัน คือเป็นงานเดียวกัน มองแยกกันไม่ได้ เป็นเสมือนหน้าต่างบานเดียวกันที่ต้องเปิดไปหากันได้ ดังนั้น ในการทำงาน นัก HR จะต้องคิดตลอดว่างานของเราจะไปเอื้อกับธุรกิจอย่างไรได้บ้าง

• สามารถกระตุ้นความคิดของทีม มองว่าต้องทำอย่างไรให้คนที่ทำงานเขามีกำลังใจ กล้าที่จะคิดไอเดียดีๆ ออกมาดังๆ เพื่อนำความคิดนั้นมาใช้ประโยชน์ในองค์กร เพราะไม่มีงานใดสำเร็จได้โดยคนคนเดียว

• รู้จักการให้และแบ่งปัน (Giving and Sharing) นัก HR จะต้องรู้จักให้และแบ่งปันทั้งวิธีคิด วิธีการทำงาน หรือเรื่องอื่นๆ ในแวดวง HR ไม่จำเป็นต้องมีความลับด้านวิชาชีพ องค์กรหนึ่งบอกเล่ากลยุทธ์ทั้งหมดของตนเองให้อีกองค์กรหนึ่งฟังอย่างละเอียด ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรที่ได้ฟังนั้นจะทำตามได้ทุกๆเรื่อง เนื่องจากแต่ละองค์กรก็มีบริบทที่แตกต่างกัน มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไป  ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ แต่การที่นัก HR มีการแบ่งปันข้อมูลและวิธีการทำงาน จะช่วยให้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายและขยายความคิดของเราให้กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้งาน HR ของเรามีความยั่งยืนและเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”

บางส่วนจากบทความ “กลยุทธ์ “บริหารคน” สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  สัมภาษณ์ : คุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Information System (HRIS)” 

Section: The Idol / Column: The Idol

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ … วารสาร HR Society magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 193 เดือนมกราคม 2562

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?