ครม.ไฟเขียว Smart Visa ต่างด้าว เพื่อส่งเสริการลงทุนนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

smart visa

18 เมษายน 2563

ครม.ไฟเขียวอนุมัติ Smart Visa สำหรับคนต่างด้าว เพื่อส่งเสริการลงทุนและดึงบุคลากรมาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงผู้ติดตามที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ โดยมีการเพิ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย

ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น มีสาระสำคัญดังนี้

1.ยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่จำต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

2.แก้ไขเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงผู้ติดตามที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) เพื่อเป็นการส่งเสริมการลงทุน และดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และจะช่วยสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลในการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่อง Ease of Doing Business

สิทธิประโยชน์ให้แก่คนต่างด้าวผู้ถือ Smart Visa และผู้ติดตาม

1 ให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน (Investor) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สามารถทำงานซึ่งไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

2 ให้คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart Visa ประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talent) นักลงทุน (Investor) หรือผู้บริหารระดับสูง (Executive) คู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart Visa ประเภทผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ถือ Smart Visa ประเภทผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถทำงานในประเทศไทยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร แต่ต้องไม่เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

ที่มา : สรุปข่าวการประชุม ครม. วันที่ 5 มีนาคม 2562 http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19130

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?