ครม.ไฟเขียว ร่าง พ.ร.บ.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มติ ครม.120618

10 พฤษภาคม 2562

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ซึ่งจัดที่จังหวัดนครสวรรค์ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พรบ.นี้จะส่งผลให้สำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปลี่ยนชื่อเป็น ‘สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ’

รวมไปถึงมีการกำหนดแนวทางการทำงานใหม่ อาทิ คณะทำงานประกอบด้วยประธานสภาและ คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 15 คน ดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน สำหรับหน้าที่ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือ กำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและให้ความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดว่าต้องมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทุก 5 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก รวมถึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนประกอบด้วย

อ่านรายละเอียดผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12977

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?