ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศที่ให้บริการในไทย  

มติ ครม.17 กค 2561

28 มิถุนายน 2562

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศที่มีการใช้บริการในประเทศไทย

พระราชบัญญัตินี้จะมีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการเก็บภาษีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กับผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศที่การใช้บริการในประเทศไทย ให้ต้องมาจัดตั้งสถานประกอบการหรือตัวแทนในประเทศไทย พร้อมกับจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องชำระ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ถูกต้อง โดยไม่ให้ผลักภาระการชำระ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

 1. เรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในต่างประเทศ)
 2. เรื่องร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ….
 3. เรื่องการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินโครงการลงทุนก่อสร้าง บริหาร และประกอบการท่าเทียบเรือสินค้ากอง เอ 5 และโครงการบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้า บี 2 บี 3 และ บี 4 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
 4. เรื่องขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการเร่งด่วน ภายใต้แผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัยและเทคโนโลยี
 5. เรื่องขออนุมัติงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 เพิ่มเติม
 6. เรื่องการขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี
 7. เรื่องมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570
 8. เรื่องแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
 9. เรื่องโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”
 10. เรื่องการเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
 11. เรื่องขอความเห็นชอบข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และการลงนามพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน
 12. เรื่องการประชุมคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมา ในการเตรียมการส่งผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมากลับประเทศ ครั้งที่ 1
 13. เรื่องแถลงข่าวร่วมสำหรับการประชุมคณะกรรมมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4
 14. เรื่องร่างปฏิญญารัฐมนตรีการประชุมเวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2018
 15. เรื่องการลงนามในร่างความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement) ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป (โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อสนับสนุนศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน)
 16. เรื่องการขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
 17. เรื่องร่างหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตว์ปีกระหว่างจีน – สหภาพยุโรป (DS492)
 18. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 19. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 20. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒ(กระทรวงมหาดไทย)
 21. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)
 22. เรื่องขอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบังคับคดี (กระทรวงยุติธรรม)
 23. เรื่องการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย
 24. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

 

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13913

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?