ลดภาษี ครม.ไฟเขียว ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

27 มิถุนายน 2562

ครม.เห็นชอบให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้กาารจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มยังคงอยู่ที่อัตราร้อยละ 7 ต่อไป

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้ยังคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 7  (ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 6.3 รวมกับภาษีท้องถิ่น) ต่อไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 3 กรกฎาคม  ยังมีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

1.ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.ร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….

3.ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ….

4.แนวทางการจัดเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์

5.การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0

6.ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำความผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)

7.ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนและทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่าง ประเทศ [Memorandum of Understanding (MOU) between the Association of Southeast Asian Nation (ASEA) and the International Renewable Energy Agency (IRENA)]

8.การรับรองร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์และแผนปฏิบัติการกรอบเซนไดของภูมิภาคเอเชีย สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

9.โครงการทุนศึกษาต่อในต่างประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะที่ 4 (ปี 2561-2565)

10.ขออนุมัติร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC)  ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9

11.การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

12.ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม

13.แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

14.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

15.การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

 

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 กรกฎาคม  2561 ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/13543

 

Related Content

ตัวเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) รู้ไว้ไม่สับสน 

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?