อนุมัติ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มเติมสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย

พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

18 เมษายน 2563

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มเติมสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย กรรมการโปร่งใสโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

สำหรับร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ มีสาระสำคัญคือ

เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มเติมสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างแท้จริง กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการให้มีความโปร่งใสโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การห้ามไม่ให้ถือหุ้นไขว้ในบริษัท เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบบริษัท และกำหนดเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทเอกชนเพื่อให้การดำเนินการของบริษัทมหาชนจำกัดมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการประกอบธุรกิจอันเป็นการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ (Ease of Doing Business) และส่งผลต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก

 

อ่านสรุปผลการประชุม คณะรัฐมนตรีได้ที่  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/19266

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?