ครม.อนุมัติยกเลิกเก็บค่าธรรมวีซ่านักท่องเที่ยวถึง 31 ตุลาคมนี้

ยกเว้นค่าธรรมวีซ่านักท่องเที่ยว

18 เมษายน 2563

ครม.อนุมัติยกเลิกเก็บค่าธรรมวีซ่านักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคมนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ เมื่อส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

สำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตามข้อ 6 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 สำหรับกรณียื่นขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

 

อ่านสรุปการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้ที่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20063

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?