ครม.อนุมัติการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

มติ ครม040918

28 มิถุนายน 2562

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  โดยประกอบด้วยสองโครงการคือ 1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน 31.1 ล้านบาท และ 2.โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน  (InFinIT)  จำนวน 650 ล้านบาท      

สำหรับรายละเอียดโครงการมีดังนี้

 1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสอง ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จำนวน 31.1 ล้านบาท

เป็นโครงการที่มีอยู่เดิมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความประสงค์จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโครงการดังกล่าวให้เป็นตลาดกลางในการซื้อและขายโครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (InFinIT)ในรูปแบบตลาดดิจิทัล (Digital Virtual Market) ที่รองรับข้อมูลทั้งอสังหาริมทรัพย์มือสองและอสังหาริมทรัพย์ที่รอการขาย (Non – Performing Asset : NPA) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งให้อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะเป็นการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขายทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง รวมถึงสามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวม และนำมาใช้วางแผนการลงทุนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาครัฐและเอกชนได้ ส่งผลต่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

2.โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน (InFinIT) จำนวน 650 ล้านบาท

เป็นแนวทางหนึ่งภายใต้แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech) โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจและจัดตั้งสถาบัน InFinIT ภายใต้มูลนิธิดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม FinTech ให้แก่ระบบการเงินทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบกิจการ FinTech ในระยะเริ่มต้น (FinTech Startups) โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรือปรับปรุงการให้บริการทางการเงินด้านต่าง ๆ เช่น การรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การระดมทุน และการซื้อขาย และวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น อีกทั้งสถาบัน InFinIT จะเป็นช่องทางให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแห่งสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 04 กันยายน 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ….

2.เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ….

3.เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนของบุคคลหรือสถาบันที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พ.ศ. ….

4.เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. และร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ (โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี)

5.เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดหาประกันภัยหรือหลักประกันทางการเงินและการออกใบรับรองความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ….

6.เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ….

7.เรื่อง ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

8.เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า และนำผ่านตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน พ.ศ. ….

9.เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. และร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ

10.เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61

 11.เรื่อง การใช้เงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

 12.เรื่อง การใช้เงินกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อการเพิ่มทุนธนาคาร     อิสลามแห่งประเทศไทยและการกำหนดสัดส่วนและระยะเวลาการถือหุ้นธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ของกระทรวงการคลัง

13.เรื่อง  ท่าทีไทยสำหรับการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 7

 14.เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฮังการีว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

 15.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

 16.เรื่อง การแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา(สำนักนายกรัฐมนตรี)

  17.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ. (สำนักนายกรัฐมนตรี)

  18.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)

  19.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)

  20.เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์

 21.เรื่อง ผลการสรรหากรรมการในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 22.เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาแทนตำแหน่งว่าง

 23.เรื่อง ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ

 24.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)

 25.เรื่อง การแต่งตั้งผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

อ่านรายละเอียดการผลการประชุม ครม.ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/15144

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?