ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน

เงินสมทบ

13 มิถุนายน 2562

ขยายเวลาให้นายจ้างที่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ออกไปอีก 7 วันมีผลใช้บังคับสำหรับค่าจ้างตั้งแต่พฤษภาคม 2561

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
สำหรับนายจ้างที่ยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบ โดยวิธีการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ให้ขยายเวลาออกไปอีก 7 วันทำการ จากปกติที่กำหนดให้นำส่งภายวันที่วันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ โดยมีผลใช้บังคับสำหรับค่าจ้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปเป็นระยะเวลา 12 เดือน

อ่านมติคณะรัฐมนตรีฉบับเต็มได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/12418

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?