กฏหมายคุ้มครองสัตว์! ทอดทิ้ง ทำร้ายสัตว์ มีโทษอย่างไร?

08 เมษายน 2565

5 เมษายน 2565

ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้าน เลี้ยงเพื่อใช้งาน เพื่อเป็นพาหนะ เพื่อเป็นอาหาร
ต่างก็มีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่นะครับ

เปิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์

 ความหมายของ สัตว์

 • สัตว์เลี้ยงที่บ้าน
 • เลี้ยงเพื่อใช้งาน
 • เป็นพาหนะ
 • เป็นอาหาร
 • อื่นๆ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม

 การทารุณกรรม = การทำให้สัตว์ทรมาน ป่วย พิการ หรือตาย /
การใช้งานสัตว์ที่พิการ ป่วย ท้อง เพื่อหาประโยชน์/ใช้งานเกินสมควร

 เจ้าของสัตว์

 • เจ้าของกรรมสิทธิ์
 • ผู้ครอบครอง
 • ถูกมอบหมายให้ดูแล

 การทารุณกรรมสัตว์ที่ได้รับการยกเว้น

1.ฆ่าเพื่อเป็นอาหาร (เฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร)

2.ฆ่าตามกฎหมาย การควบคุมการฆ่าและจำหน่าย
การควบคุมโรคระบาด

3.ฆ่าตามความเห็นสัตวแพทย์ กรณีที่เห็นว่าไม่สามารถเยียวยา
รักษาได้

4.ฆ่าตามพิธีกรรม / ความเชื่อของศาสนา

5.ฆ่าตามกรณีที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

6.การกระทำใดๆ ต่อร่างกายสัตว์ เพื่อประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

7.การตัด หู หาง ขน เขา งา โดยมีเหตุสมควร
และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์

8.การจัดให้มีการต่อสู้ตามประเพณีท้องถิ่น

9.การกระทำอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติม

เปิดกฎหมายคุ้มครองสัตว์

 หน้าที่ของเจ้าของสัตว์

 1. ต้องดูแลให้เหมาะสมตามสภาพของสัตว์
 2. ห้ามปล่อย / ละทิ้ง ให้พ้นจากการดูแล โดยไม่มีเหตุอันควร
  เว้นให้คนอื่นดูแลแทน
 3. การขนย้าย / ใช้งาน ต้องดูแลให้เหมาะสมตามสภาพของสัตว์

เปิดโทษกฎหมายทำร้าย/ทอดทิ้ง

ทำร้าย/ทอดทิ้ง สัตว์ (เจ้าของต้องรับผิด)

ทำร้ายสัตว์ : จำคุกไม่เกิน 2 ปี / ปรับไม่เกิน 40,000 บาท / ทั้งจำทั้งปรับ

ทอดทิ้งสัตว์ : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

 

ทำร้าย/ทอดทิ้ง คน 

ทำร้ายคน : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน /ปรับไม่เกิน 10,000 บาท /ทั้งจำทั้งปรับ

ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน 9 ปี : จำคุกไม่เกิน 3 ปี /ปรับไม่เกิน 60,000 บาท /ทั้งจำทั้งปรับ

ทอดทิ้งคนที่พึ่งตนเองไม่ได้(ที่ต้องดูแลตามกฎหมาย/สัญญา) : จำคุกไม่เกิน 3 ปี /ปรับไม่เกิน 60,000 บาท /ทั้งจำทั้งปรับ

เจ้าของสัตว์อาจมีความผิดก็ต่อเมื่อ

ทำร้ายสัตว์ :จำคุกไม่เกิน 2 ปี /ปรับไม่เกิน 40,000 บาท /ทั้งจำทั้งปรับ

ทอดทิ้ง / เลี้ยงดูไม่เหมาะสมตามสภาพของสัตว์ : ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ปล่อยสัตว์ดุร้ายตามลำพัง : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน / ปรับไม่เกิน 10,000 บาท /ทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์ที่เลี้ยง ไปทำร้ายคนอื่น (เจ้าของประมาท) : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน /ปรับไม่เกิน 10,000 บาท /ทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์ที่เลี้ยง ไปทำร้ายคนอื่น ได้รับอันตรายสาหัส : จำคุกไม่เกิน 3 ปี /ปรับไม่เกิน 60,000 บาท /ทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์ที่เลี้ยง ไปทำร้ายคนอื่นจนเสียชีวิต : จำคุกไม่เกิน 10 ปี +ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?