Tag Archive for: สินทรัพย์

รู้จักค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย+

รู้จักค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย

พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561+
ความเหมือนที่แตกต่าง “รายการค่าใช้จ่ายทางการบัญชี” กับ “ประมวลรัษฎากร”+
นักบัญชีควรรู้ จะทำอย่างไรเมื่อต้องเจอกับ “ค่าเสื่อมราคา”+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?