fbpx

Tag Archive for: สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคมพร้อมดูแลค่าใช้จ่าย “โรคตา” ของผู้ประกันตน

คืนสิทธิ์ ม.39 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนเมื่อขาดรายได้

ประกันสังคม … สวัสดิการเพื่อบริการกลุ่มลูกจ้าง

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกันตน ม.39 สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้แล้ว

เรื่องต้องรู้…เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม

เมื่อโรคไตถามหา … ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอย่างไรบ้าง?

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?