Tag Archive for: ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กฎหมาย e-Service บังคับใช้ 1 กันยายน นี้ !!+

กฎหมาย e-Service บังคับใช้ 1 กันยายน นี้ !!

เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ+

เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ

ซื้อ E-Book ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มจริงหรือ?+
ครม.เห็นชอบมาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 ปี  +

ครม.เห็นชอบมาตรการขยายเวลาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1 ปี  

บทลงโทษใบกำกับภาษีปลอม+

บทลงโทษใบกำกับภาษีปลอม

ภาษีธุรกิจออนไลน์  เรื่องสำคัญต้องรู้จัก+

ภาษีธุรกิจออนไลน์ เรื่องสำคัญต้องรู้จัก

Vat Refund สำหรับนักท่องเที่ยว+

Vat Refund สำหรับนักท่องเที่ยว

เห็นชอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ+

เห็นชอบคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศที่ให้บริการในไทย  +

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ประกอบการ e-Business ในต่างประเทศที่ให้บริการในไทย  

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?