fbpx

Tag Archive for: ครม.

ไฟเขียว “ชิมช้อปใช้” เฟส 3 ลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ล้านคน

ครม.รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020

ครม. ไฟเขียว มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 2

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงหลักการโฆษณากัญชา

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา 

ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และ 9 ช่วงสงกรานต์

อนุมัติ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มเติมสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?