Tag Archive for: ครม.

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงหลักการโฆษณากัญชา

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา 

ไฟเขียวยกเว้นค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 และ 9 ช่วงสงกรานต์

อนุมัติ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด เพิ่มเติมสิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย

ครม. ไฟเขียววันหยุดราชการเพิ่มช่วงสงกรานต์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ‘ปลากัดไทย’ เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

อนุมัติร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?