21 พฤษภาคม 2564

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัว ที่อยู่ ข้อมูลสุขภาพ IP Address Cookies ID ลายนิ้วมือ รูปถ่าย ฯลฯ การเก็บใช้ เปิดเผย ส่งต่อซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมก่อน โดยต้องทำเป็นหนังสือหรือผ่านระบบออนไลน์ จึงจะสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้

จากมติที่ประกาศให้ให้มีการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA) ออกไป เนื่องจากผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้ทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งยังไม่พร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้

ประเด็นคำถามคือ องค์กรส่วนใหญ่พึงพอใจหรือไม่ต่อการเลื่อนบังคับใช้ และมีการเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ในระดับใด

หมายเหตุ : แบบสำรวจนี้เป็นแบบสำรวจสำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายใน และเลขานุการ

Slide8
Slide3
Slide2

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?